تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

تبلیغات

  238تابع در اکسل وجود دارد که در این جا آنها را معرفی می نماییم.  عملکرد

  نام تابع

  مقدار حقیقی عدد را باز می گرداند، عددی بدون علامتش.

  ABS

  ------------------------------------------------------------

  ACOS

  معکوس کسینوس عدد را باز می گرداند

  ACOSH

  ایجاد مرجع سلول بعنوان متن، با داشتن شماره های ردیف و ستون مشخص شده.

  ADDRESS

  بررسی می کند که آیا همه نشاوندها صحیح است، و صحیح را باز می گرداند در صورتی که همه نشاوندها صحیح باشد.

  AND

  تعداد ناحیه ها را در مرجع باز می گرداند. ناحیه محدوده ای است از سلولهای همجوار یا سلول منفرد.

  AREAS

  ------------------------------------------------------------

  ASIN

  معکوس سینوس عدد را باز می گرداند.

  ASINH

  ------------------------------------------------------------

  ATAN

  ------------------------------------------------------------

  ATAN2

  معکوس تانژانت عدد را باز می گرداند

  ATANH

  میانگین ترا کنش مطلق مختصات داده ها را از میانه آنها باز می گرداند. نشاوندها می توانند عدد، نام، آرایه، یا مرجعهایی که شامل عدد هستند باشند.

  AVEDEV

  میانگین حسابی را در ناحیه انتخابی بدست می آورد.

  AVERAGE

  ------------------------------------------------------------

  AVERAGEA

  عدد را به متن تبدیل می کند

  BAHTTEXT

  جمع تابع چگالیه احتمالات بتا را باز می گرداند.

  BETADIST

  بر عکس جمع تابع چگالیه را بدست می آورد.

  BETAINV

  اصطلاح منحصر به فرد احتمالات توزیع دو جمله ای را باز می گرداند.

  BINOMDIST

  عدد را به بالا گرد می نماید. به نزدیکترین عدد صحیح به نزدیکترین مضرب

  CEILING

  اطلاعات شکل بندی،مکان یا محتویات سلول بالای چپ در مرجع را باز می گرداند.

  CELL

  برگرداندن نویسه مشخص شده با کد عددی از مجموعه نویسه رایانه شما.

  CHAR

  احتمالات یک طرفه توزیع مجذور کای را باز می گرداند.

  CHIDIST

  برعکس احتمالات یک طرفه توزیع مجذور کای را باز می گرداند.

  CHIINV

  آزمایش استقلال را باز می گرداند: مقداری از توزیع کای دو جمله ای آماری و درجات مناسب آزادی.

  CHITEST

  انتخاب می کند مقدار یا عملی که از لیست مقادیر اجرا نماید: بنا بر عدد شاخص

  CHOOSE

  همه نویسه های غیر چاپی را از متن حذف می نماید.

  CLEAN

  کد عددی برای اولین نویسه در رشته متن را باز می گرداند، در مجموع نویسه های استفاده شده با رایانه شما.

  CODE

  اعداد ستون مرجع را باز می گرداند.

  COLUMN

  تعداد ستونها را باز می گرداند، در آرایه یا مرجع

  COLUMNS

  باز گرداندن تعداد ترکیبات برای تعداد موارد داده شده.

  COMBIN

  چندین رشته متن را به یک رشته متن تبدیل می کند.

  CONCATENATE

  باز می گرداند فاصله اطمینان را با میانگین اجتماع.

  CONFIDENCE

  عامل ارتباط میان دو دسته از داده ها را باز می گرداند.

  CORREL

  کسینوس زاویه را باز می گرداند.

  COS

  کسینوس هیپر بو لیک عدد را باز می گرداند.

  COSH

  تعداد سلولهایی که شامل عدد هستند و اعداد داخل لیست نشاوند را می شمارد.

  COUNT

  شمارش تعداد سلولهایی که تهی نیستند و مقدار هایشان درون لیست نشاوند ها می باشد.

  COUNTA

  تعداد سلولهای تهی را در محدوده ی مشخص شده سلولها می شمارد.

  COUNTBLANK

  تعداد سلولها را در محدوده ی مطابق وضعیت داده شده می شمارد.

  COUNTIF

  میانگین فرآورده های انحراف را برای هر جفت نقطه های داده در دسته های داده باز می گرداند.

  COVAR

  کوچکترین مقدار را برای توزیع دو جمله ای تجمعی که بزرگتر یا مساوی ملاک مقدار است باز می گرداند.

  CRITBINOM

  عددی را که معرف تاریخ و زمان می باشد باز می گرداند.

  DATE

  تاریخ به فرم متن را به عددی تبدیل می کند که معرف تاریخ است.

  DATEVALUE

  مقادیر درون یک ستون در یک لیست یا پایگاه اطلاعاتی را میانگین می گیرد، که منطبق با شرایطی است که شما مشخص می نمایید.

  DAVERAGE

  روزی از ماه را بر می گرداند عددی از 1 تا 31 .

  DAY

  تعداد روزها را بین دو تاریخ باز می گرداند. بنا بر 360 روز سال.

  DAYS360

  باز گرداندن کاهش بهای سرمایه برای دوره مشخصی با استفاده از طریقه کاهش ثابت میزان.

  DB

  سلولهای شامل اعداد را در ستون اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعاتی را می شمارد.

  DCOUNT

  سلولهای غیر تهی را در ستون اطلاعات ثبت شده در پایگاه داده ها را می شمارد.

  DCOUNTA

  باز گرداندن کاهش بهای دارایی برای دوره مشخص با استفاده از طریقه میزان تنزل مضاعف یا طریقه های دیگری که شما مشخص نموده اید.

  DDB

  رادیان ها را به درجه تبدیل می کند.

  DEGREES

  جمع مربعات انحرفات نقطه های داده ها را از نمونه میانه آنها بازمی گرداند.

  DEVSQ

  استخراج یک اطلاعات ثبت شده تکی از پایگاه اطلاعات که با شروطی که شما مشخص می نمایید، تطبیق می نماید.

  DGET

  بزرگترین عدد درون ستون اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعاتی را باز می گرداند، که منطبق با شرایطی است که شما مشخص می نمایید.

  DMAX

  کوچکترین عدد درون ستون اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعاتی را باز می گرداند، که منطبق با شرایطی است که شما مشخص می نمایید.

  DMIN

  تبدیل عدد به متن، با استفاده از شکل بندی پول رایج

  DOLLAR

  مقادیر ستون اطلاعات ثبت شده پایگاه داده ها را ضرب می کند که مطابق با شرایطی است که شما مشخص نموده اید.

  DPRODUCT

  انحرافات از معیار را تخمین می زند، بنا بر نمونه ای از ورودی های انتخاب شده پایگاه اطلاعات

  DSTDEV

  محاسبه انحراف از معیار بنا بر کل جمعیت پایگاه داده ها.

  DSTDEVP

  اعداد ستون اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعاتی را می افزاید، که منطبق با شرایطی است که شما مشخص می نمایید.

  DSUM

  پراکنش را تخمین می زند، بنا بر نمونه ای از ورودی های پایگاه اطلاعات انتخاب شده.

  DVAR

  محاسبه پراکنش بنا بر کل جمعیت ورودی پایگاه داده های انتخاب شده.

  DVARP

  باز می گرداند عددی را که با مقدار خطا مطابقت می نماید.

  ERROR.TYPE

  گرد کردن عدد مثبت به بالا و عدد منفی به پایین به نزدیکترین عدد زوج.

  EVEN

  بررسی می کند که آیا دو رشته متن هر دو کاملاً به هم شبیه اند و یا خیر، و خطا یا صحیح را باز می گرداند. این تابع به حروف حساس است.

  EXACT

  را که بتوان عدد داده شده رسیده است.e باز می گرداند

  EXP

  توزیع توانی را باز می گرداند.

  EXPONDIST

  فاکتور یال عدد را باز می گرداند. مساوی عدد 1*2*3*.......

  FACT

  .FALSE باز گرداندن مقدار عددی

  FALSE

  توزیع احتمالات درجه گوناگونی را برای دو تا دسته باز می گرداند.

  FDIST

  موقعیت آغاز یکی از رشته های متن را درون رشته متن دیگری بر می گرداند. این تابع به حروف حساس است.

  FIND

  معکوس احتمالات درجه گوناگونی را باز می گرداند.

  FINV

  را باز می گرداند.FISHER تغییر شکل

  FISHER

  را باز می گرداند.FISHER برعکس تغییر شکل

  FISHERINV

  گرد می کند عدد را به عدد اعشاری مشخص و نتیجه را باز می گرداند بعنوان متن همراه یا بدون ویر گول.

  FIXED

  گرد می کند عدد را به پایین، به طرف صفر، به نزدیکترین ضرب.

  FLOOR

  محاسبه، یا پیشگویی مقدار آینده را همراه روند خطی با استفاده از مقدار های موجود.

  FORECAST

  حساب می کند که چند دفعه مقدار ها بین محدوده های مقدار ها پدیدار می شوند و سپس باز می گرداند آرایه عمودی اعدادی که یک عنصر بیشتر دارند.

  FREQUENCY

  احتمالات یکطرفه که اختلاف بین آرایه 1 و آرایه 2 زیاد از هم فرق ندارند.

  FTEST

  ارزش پایه سرمایه گذاری را بر پایه دوره، پرداختهای ثابت و نرخ سود ثابت بر می گرداند.

  FV

  توزیع گاما را باز می گرداند.

  GAMMADIST

  معکوس توزیع تجمعی گاما را باز می گرداند.  GAMMAINV

  لگاریتم طبیعی تابع گاما را باز می گرداند.

  GAMMALN

  میانه هندسی یک آرایه یا محدوده داده های عددی مثبت را باز می گرداند.

  GEOMEAN

  را باز میگرداند.PIVOTTABLE داده های ذخیره شده در

  GETPIVOTDATA

  اعداد را در روند رشد نمایی باز می گرداند، مطابق نقاط داده شناخته شده.

  GROWTH

  میانه هم آهنگ دسته داده های اعداد مثبت را باز می گرداند: معکوس میانه حسابی اعداد معکوس.

  HARMEAN

  جستجوی مقدار در ردیف بالای جدول یا آرایه مقدار ها را باز می گرداند مقدار را از همان ستون ردیفی که شما مشخص نموده اید.

  HLOOKUP

  ساعت را بعنوان عددی از 0 تا 23 باز می گرداند

  HOUR

  میانبر یا پرشی به وجود می آورد که نوشتار ذخیره شده در گردان سخت، سرویس دهنده شبکه، یا در اینترنت را می گشاید.

  HYPERLINK

  توزیع هندسی را باز می گرداند.

  HYPGEOMDIST

  بررسی می کند که آیا شرط انجام گرفته است، و یک مقدار بر گردانده است.

  IF

  مقدار یا مرجع سلول را در تقاطع ردیف یا ستون خاص، در محدوده ی داده شده باز می گرداند.

  INDEX

  مرجع مشخص شده را باز می گرداند، با رشته متن.

  INDIRECT

  اطلاعات را در مورد محیط عملیاتی کنونی باز می گرداند.

  INFO

  عدد را به نزدیکترین عدد صحیح پایین گرد می نماید.

  INT

  ------------------------------------------------------------

  INTERCEPT

  پرداخت بهره را برای دوره داده شده برای سرمایه گذاری باز می گرداند. بنا بر دوره، پرداختهای ثابت و میزان بهره ثابت.

  IPMT

  نرخ داخلی بازگشت را باز می گرداند: برای سری نقدینگی.

  IRR

  بررسی می کند که آیا مرجع یک سلول تهی است یا خیر.

  ISBLANK

  بررسی می کند که آیا مقدار خطا است یا خیر.

  ISERR

  بررسی می کند که آیا مقدار خطا است یا خیر.

  ISERROR

  بررسی می کند که آیا مقدار منطقی است یا خیر.

  ISLOGICAL

  ------------------------------------------------------------

  ISNA

  بررسی می کند که آیا مقدار متن نیست، سلولهای تهی متن نیستند.

  ISNONTEXT

  بررسی می کند که آیا مقدار عدد است یا خیر.

  ISNUMBER

  بهره پرداخته شده هنگام دوره مشخص شده سرمایه گذاری را باز می گرداند.

  ISPMT

  بررسی می کند که آیا مقدار مرجع است یا خیر.

  ISREF

  بررسی می کند که آیا مقدار متن است یا خیر.

  ISTEXT

  دسته داده ها را باز می گرداند.

  KURT

  بزرگترین مقدار عدد در دسته ها را باز می گرداند. بعنوان مثال، پنجمین بزرگترین عدد.

  LARGE

  باز می گرداند تعداد نویسه های مشخص شده را از آغاز رشته متن.

  LEFT

  تعداد نویسه ها را در رشته متن باز می گرداند.

  LEN

  آماری که یک روند خطی مطابق نقاط داده ها تشریح می کند، با گنجاندن یک خط راست باز می گرداند. طریقه: استفاده از کوچکترین مجذور.

  LINEST

  لگاریتم طبیعی عدد را باز می گرداند.

  LN

  بازگرداندن لگاریتم عدد به پایه ای که شما مشخص نموده اید.

  LOG

  لگاریتم پایه 10 عدد را باز می گرداند.

  LOG10

  آمار شرح منحنی نمایی مطابق نقاط داده شناخته شده را باز می گرداند.

  LOGEST

  را باز می گرداندX معکوس تابع توزیع تجمعی لگاریتم طبیعی

  LOGINV

  را باز می گرداند.X توزیع لگاریتم طبیعی تجمعی

  LOGNORMDIST

  مقدار را یا از محدوده ی یک ردیف یا یک ستون یا از یک آرایه، پیدا می کند برای ساز گاری بر عکس فراهم شده است.

  LOOKUP

  همه حروف را در رشته متن به حروف کوچک تبدیل می کند.

  LOWER

  موقعیت نسبی مورد را باز می گرداند، در آرایه ای منطبق با مقدار مشخص شده در ترتیب مشخص شده.

  MATCH

  بزرگترین مقدار را در دسته مقدار ها باز می گرداند. مقدار های منطقی و متن را نادیده می گیرد.

  MAX

  بزرگترین مقدار را در دسته مقدار ها باز می گرداند. به هیچ وجه مقدار های منطقی و متن را نادیده نمی گیرد.

  MAXA

  ماتریکس تعیین کننده آرایه را باز می گرداند.

  MDETERM

  میانه، یا عددی در میان مجموعه اعداد داده شده را باز می گرداند.

  MEDIAN

  نویسه ها را از میان ریشه متن باز می گرداند، موقعیت آغاز و طول داده شده.

  MID

  کوچکترین عدد را در دسته مقدار ها، مقدار های منطقی و متن را که نادیده گرفته شده است را باز می گرداند.

  MIN

  کوچکترین مقدار را در دسته های مقدار، باز می گرداند، به هیچ وجه مقدار های منطقی و متن را نادیده نگیرید.

  MINA

  دقیقه را باز می گرداند عددی از 0 تا 59

  MINUTE

  ماتریکس معکوس را باز می گرداند، برای ماتریکس ذخیره شده در آرایه.

  MINVERSE

  نرخ داخلی بازگشت سری نقدینگی دوره ای را باز می گرداند با در نظر گرفتن هر دو هزینه سرمایه گذاری و بهره در سرمایه گذاری مجدد پول نقد.

  MIRR

  حاصل ضرب ماتریکس دو آرایه را باز می گرداند، آرایه ای با تعداد ردیف یکسان با آرایه 1 و ستون یکسان با آرایه 2 .

  MMULT

  بعد از اینکه عدد تقسیم شد با مقسوم علیه باقیمانده را باز می گرداند.

  MOD

  بیشترین رویداد مکرر، یا تکراری، مقدار در آرایه یا محدوده داده را باز می گرداند.

  MODE

  یک ماه بر می گرداند. عددی از 1 ژانویه تا 12 دسامبر.

  MONTH

  تبدیل مقدار غیر عددی به عدد، تاریخ به شماره سریال.

  N

  مقدار خطا را باز می گرداند مقدار بی اعتبار است.

  NA

  منفی توزیع دو جمله ای را باز می گرداند.

  NEGBINOMDIST

  توزیع تجمعی عادی را باز می گرداند برای میانه و انحراف از معیار مشخص.

  NORMDIST

  معکوس توزیع تجمعی عادی را باز می گرداند برای میانه و انحراف از معیار مشخص.

  NORMINV

  توزیع تجمعی عادی استاندارد را باز می گرداند، دارای میانه صفر و انحراف از میانه یک می باشد.

  NORMSDIST

  معکوس توزیع تجمعی عادی استاندارد را باز می گرداند، دارای میانه صفر و انحراف از میانه یک می باشد.

  NORMSINV

  تغییر خطا به صحیح و صحیح به خطا.

  NOT

  تاریخ و زمان کنونی را با شکل بندی بعنوان تاریخ و زمان باز می گرداند.

  NOW

  تعداد دوره ها را برای سرمایه گذاری بنا بر دوره، پرداختهای ثابت و میزان سود ثابت را باز می گرداند.

  NPER

  مقدار درصد کل سرمایه گذاری را بنا بر میزان تخفیف و سر بهای پرداختهای آینده بر می گرداند.

  NPV

  گرد کردن عدد مثبت به بالا و عدد منفی به پایین و نزدیکترین عدد صحیح منفی.

  ODD

  مرجعی که تعداد ستونها و ردیفها را از مرجع مشخص به مرجعی به محدوده باز می گرداند.

  OFFSET

  بررسی می کند که آیا همه نشاوندها صحیح است یا خیر.

  OR

  عامل مشترک ارتباط لحظه فرآورده را باز می گرداند.

  PEARSON

  مقدارهای درون محدوده را باز می گرداند.K-th درصد

  PERCENTILE

  رتبه ای از مقدار را در دسته داده ها بعنوان درصد دسته داده ها باز می گرداند.

  PERCENTRANK

  اعداد جای گشت را برای اعداد معین شده اشیاء که می توانند از مجموع اشیاء انتخاب شوند باز می گرداند.

  PERMUT

  مقدار عدد پی را باز می گرداند، بطور دقیق با 15 رقم.

  PI

  پرداخت را برای یک وام بنا بر پرداخت ثابت و میزان سود ثابت محاسبه می نماید.

  PMT

  را باز می گرداند. POISSON توزیع

  POISSON

  نتیجه های اعداد بالا رفته به توان را باز می گرداند.

  POWER

  باز پرداخت قسط یک وام برای یک سرمایه گذاری معین بر اساس دوره، اقساط ثابت و میزان بهره ثابت.

  PPMT

  احتمالی که مقدار های محدوده بین دو حد یا برابر به حد پایین تر را باز می گرداند.

  PROB

  همه اعداد داده شده به عنوان نشاوند را ضرب می نماید.

  PRODUCT

  رشته متن را به حالت مناسب تبدیل می کند، حرف اول در هر کلمه با حرف بزرگ و همه حروف دیگر با حروف کوچک.

  PRORER

  مقدار موجودی سرمایه را بر می گرداند: مجموع مقداری که معادل ارزش کنونی سری پرداختهای آینده می باشد.

  PV

  ربع دسته ها را باز می گرداند.

  QUARTILE

  درجه ها را به رادیان تبدیل می کند.

  RADIANS

  اعداد تصادفی بزرگتر یا مساوی صفر یا کوچکتر از یک را باز می گرداند.اعدادی که به طور مساوی تقسیم شده اند.

  RAND

  رتبه عدد را در لیست اعداد بازمی گرداند: اندازه آن نسبت به مقادیر دیگر در لیست.

  RANK

  میزان سود را برای هر دوره وام یا سرمایه گذاری بر می گرداند. بعنوان مثال ، از %6/4 برای پرداخت چهار ماهه استفاده کنید.

  RATE

  جایگزین نمودن قسمتی از رشته متن با رشته متن دیگر

  REPLACE

  متن را به تعداد مشخص تکرار می کند. از این تابع برای پر کردن سلول با تعدادی از نمونه رشته متن استفاده می شود.

  REPT

  تعداد نویسه های مشخص شده را از آخر رشته متن باز می گرداند.

  RIGHT

  اعداد عربی را به رومی تبدیل می کند.

  ROMAN

  عدد را به تعداد رقم های مشخص شده گرد می کند.

  ROUND

  عدد را به پایین گرد می کند، به طرف صفر

  ROUNDDOWN

  عدد را به بالا گرد می کند، به طرف دور از صفر

  ROUNDUP

  شماره ردیف مرجع را باز می گرداند.

  ROW

  تعداد ردیفها را بازمی گرداند، در مرجع یا آرایه.

  ROWS

  را PEARSON مجذور عامل مشترک ارتباط لحظه فرآورده

  از طریق نقطه های داده معین شده باز می گرداند.

  RSQ

  COM وقت حقیقی داده ها را از برنامه ای که بحرکت سازی

  را حمایت می کند باز می یابد.

  RTD

  تعداد نویسه ها را باز می گرداند که در آن یک نویسه مشخص یا رشته متن ابتدا یافته شده است: خواندن از چپ به راست، غیر حساس به حروف.

  SEARCH

  ثانیه را باز می گرداند عددی از 0 تا 59 .

  SECOND

  علامت عدد را باز می گرداند. 1 اگر عدد مثبت است، 0 اگر عدد صفر است، 1- اگر عدد منفی است.

  SIGN

  سینوس زاویه را باز می گرداند.

  SIN

  سینوس هیپر بولیک عدد را باز می گرداند.

  SINH

  انحراف توزیع را باز می گرداند، توصیف درجه عدم تقارن توزیع دور میانه آن.

  SKEW

  یک برای کاهش ثابت بهای سرمایه را باز می گرداند: برای یک دوره.

  SLN

  شیب خط بازگشتی خطی را از طریق نقطه های داده معین شده باز می گرداند.

  SLOPE

  در دسته داده ها را باز می گرداند،k-th کوچکترین مقدار

  بعنوان مثال: پنجمین کوچکترین عدد.

  SMALL

  جذر عدد را باز می گرداند.

  SQRT

  ------------------------------------------------------------

  STANDARDIZE

  تقسیم استاندارد را بنا بر نمونه تخمین می زند، مقدار منطقی و متن را در نمونه نادیده می گیرد.

  STDEV

  انحراف به معیار را بنا بر نمونه تخمین می زند.

  STDEVA

  پراکندگی را بر حسب کل جمعیتی که به عنوان نشاوند داده شده، محاسبه می کند مقادیر منطقی و متن را نادیده می گیرد.

  STDEVP

  انحراف به معیار را برای تمام جمعیت حساب می کند.

  STDEVPA

  ------------------------------------------------------------

  STEYX

  متن موجود را با متن جدید در رشته متن جایگزین می نماید.

  SUBSTITUTE

  زیر مجموعه در یک لیست یا پایگاه اطلاعات را باز می گرداند.

  SUBTOTAL

  افزودن همه عددها در محدوده سلولها

  SUM

  سلولهای مشخص شده با وضعیت یا معیار های داده شده را جمع می بندد.

  SUMIF

  مجموع حاصل ضرب محدوده های متناظر یا آرایه ها.

  SUMPRODUCT

  جمع مربعات نشاوندها باز می گرداند. نشاوندها می توانند عدد، آرایه، نام یا مرجعهایی که شامل سلولهای عدد می باشند

  SUMSQ

  اختلافات بین مربعات دو محدوده یا آرایه مکاتبه کننده را جمع می کند.

  SUMX2MY2

  مجموع جمع جمعهای مربعات اعداد در دو محدوده یا آرایه مکاتبه کننده را باز می گرداند.

  SUMX2PY2

  مربعات فرقها در دو محدوده مکاتبه کننده یا آرایه ها جمع می کند.

  SUMXMY2

  رقم مجموع سالها برای کاهش بهای سرمایه را باز می گرداند.

  در دوره مشخص شده.

  SYD

  بررسی می کند که آیا مقدار، متن است، و اگر چنین باشد متن را باز می گرداند، یا اگر نباشد علامت نقل قول را باز می گرداند.

  T

  تانژانت زاویه را باز می گرداند.

  TAN

  تانژانت هیپر بولیک عدد را باز می گرداند.

  TANH

  t-student باز می گرداند توزیع

  TDIST

  مقدار را به متن تبدیل می کند. در شکل بندی خاص عدد.

  TEXT

  تبدیل ساعتها، دقیقه ها، ثانیه های داد شده بعنوان عدد را به شماره سریال اکسل، شکل بندی شده با شکل بندی زمان.

  TIME

  تبدیل زمان متن به شماره سریال اکسل.

  TIMEVALUE

  t-student باز می گرداند معکوس توزیع

  TINV

  شکل بندی کنونی تاریخ را بعنوان تاریخ باز می گرداند.

  TODAY

  محدوده عمودی سلولها را به محدوده افقی تبدیل می کند، یا برعکس.

  TRANSPOSE

  اعداد را در روند خطی منطبق با نقطه های داده های شناخته شده باز می گرداند، طریقه: استفاده از کوچکترین مجذور.

  TREND

  همه فاصله ها را بجز فاصله های تک بین واژه ها از رشته متن حذف می کند.

  TRIM

  میانه داخلی بخشی از دسته مقدار های داده ها باز می گرداند.

  TRIMMEAN

  True بر گرداندن مقدار منطقی

  TRUE

  عدد را به عدد صحیح کوتاه می نماید با حذف قسمت اعشاری، یا فاکتور یال ، قسمتی از عدد.

  TRUNC

  t-studentباز می گرداند احتمالات وابسته به

  TTEST

  عدد صحیح معرف نوع داده های مقدار را باز می گرداند.

  TYPE

  رشته متن را به حروف بزرگ تبدیل می کند.

  UPPER

  رشته متنی که معرف عدد در عدد است را تبدیل می نماید.

  VALUE

  پراکنش را تخمین میزند، بنا بر نمونه ای از مقدار های منطقی و متن را در نمونه نادیده می گیرد.

  VAR

  پراکنش را بنا بر نمونه تخمین میزند، در بر گیرنده مقدار های منطقی و متن. متن و مقدار منطقی.

  VARA

  محاسبه پراکنش بنا بر کل جمعیت، مقادیر منطقی و متن را در اجتماع نادیده می گیرد.

  VARP

  پراکنش را بنا بر تمام جمعیت حساب می کند بعلاوه مقدار های منطقی و متن.

  VARPA

  بازگرداندن کاهش بهای سرمایه برای هر دوره ای که شما مشخص نمایید. بعلاوه دوره های نا تمام، با استفاده از طریقه کاهش دو برابر میزان یا دیگر طریقه هایی که شما مشخص نموده اید.

  VDB

  برای یک مقدار در چپ ترین ستون یک جدول جستجو می کند، و سپس مقداری را در همان ردیف از ستونی که مشخص نموده اید، باز می گرداند. بنا به پیش فرض جدول باید مرتب سازی شود در ترتیب سعودی.

  VLOOKUP

  عددی را بین 1 تا 7 برای معرفی روز هفته تاریخ بر می گرداند.

  WEEKDAY

  Weibull باز می گرداند توزیع

  WEIBULL

  سال یک تاریخ را بر می گرداند، عدد صحیحی در محدوده ی 1900- 9999 .

  YEAR

  این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ پنجشنبه 11 دي 1348 [ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : گرداند ,داده ,مشخص ,گرداند، ,آرایه ,محدوده ,سرمایه گذاری ,ستون اطلاعات ,مشخص نموده ,پایگاه اطلاعاتی ,گرداند عددی ,آرایه مکاتبه کننده ,گرداند، د ,

تبلیغات


 • Ads1

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز شنبه 1 مهر 1396

تبلیغات

پارس ایرانیک جهت سفارش تبلیغات با ایمیل زیر در ارتباط باشید
mohsen_msl@yahoo.com

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر